Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Vedenjski kodeks

Vedenjski kodeks je zapis načel in pravil, po katerih se morajo ravnati člani Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije pri opravljanju strokovnega dela, ki ga določa statut društva. Gre za pisni dogovor med člani Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu član), ki predpisuje uporabo simbolov – znakov Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije in sankcije ob kršitvi uporabe ali zlorabi znaka.

Vedenjski kodeks

1. člen

Član mora pri svojem delu skrbeti, da ohrani osebno čast, ogled poklica in čast Društva kuharjev in slaščičarjev.

2. člen

Član se ne sme v svojem strokovnem delu ukvarjati s posli, ki niso združljivi z etiko poklica. V javnosti lahko nastopa  v kuhinji, restavraciji, na predstavitvah, tekmovanjih, predavanjih, promocijah, le v določeni uradni kuharski bluzi Društva kuharjev in slaščičarjev z znakom Društva kuharjev in slaščičarjev in polnim imenom in priimkom nad žepom in znakom WACS.
Za nespoštovanje tega določila ima za posledico hujšo kršitev določil vedenjskega kodeksa.

3. člen

Člani nacionalne kuharske ekipe so obvezni upoštevati predhodno pravilo (št. 5) in sprejeti sklep IO Društva kuharjev in slaščičarjev vezan na udeležbo na  mednarodnih tekmovanjih v tekmovalnem delu  v kuharski bluzi s pripadajočimi znaki (znak društva, ime priimek, napis države z našitkom zastave) , kuharsko kapo z oznako generalnega sponzorja in predpasnikom na katerem so navedeni ostali sponzorji. V družabnem delu na katerem ni predpisana kuharska uniforma se pojavljajo v svečani obleki z našitkom društva.

4. člen

Člani društva morajo ob svojih nastopih spoštovati pravila o lepem vedenja. Odlikujejo se po strokovnosti, urejenosti in samo izobraževanju, s povezovanjem z različnimi sorodnimi strokovnimi združenji društvi doma in v tujini. Pri opravljanju svojih strokovnih nalog morajo uživati zaupanje gostov, hkrati pa tudi proizvajalcev živilske industrije, sodelavcev in kolegov.

5. člen


Član stalno izpopolnjuje svoje strokovno znanje ter skrbi za svojo splošno izobraženost in razgledanost, posebno na področju znanja gastronomije in znanja tujih jezikov. S svojim strokovnim in etičnim delovanjem naj uveljavlja in krepi pomen poklica v stroki.


6. člen

Gostom svetuje in  priporoča jedi in vina na izredno prefinjen – strokoven način in jih poizkušata poučevati o lastnostih posameznih jedi, s tem pa tudi  združevanjem z vini. V svoje delo naj vnašata vzgojne principe in širita gastronomsko kulturo.

7. člen

Člani  tekmujejo med seboj le s strokovnim znanjem in kakovostjo dela. S pridobivanjem rednih in  izrednih članov v svojem delovnem okolju in širše.  Krepi  kolegijalnost in strokovno solidarnost, vendar pa kolegialni odnosi ne smejo škodljivo vplivati na strokovnost in spoštovanje drugih članov oziroma kolegov v društvu.

8. člen

Član  ne sme smešiti, omalovaževati ali podcenjevati svojih kolegov, posebno ne ob javnih  nastopih, domačih, mednarodnih  tekmovanjih, svojemu kolegu naj ne odreče pomoči s strokovnimi nasveti.

9. člen

Nedopustno je negativno ocenjevati posameznega proizvajalca živilske industrije, tehnološke opreme, oziroma mu škodovati na ugledu na kakršen koli način. Kot član pripomore k razpoznavnosti proizvodov sponzorja društva in poskuša proizvode vključiti v svoj program dela.

10. člen

Vzgoja in usposabljanje  mladih kuharjev/kuharic in slaščičarjev / slaščičark na področju strokovnega dela je osnovno vodilo članov društva za prenos znanja na mlajše in njihovo vključevanje v stroko.

11. člen

Član ne sme zapostavljati posameznih proizvajalcev živilske industrije iz kakršnih koli osebnih razlogov. Dolžan pa je spoštovati napotke IO Društva kuharjev in slaščičarjev.  

12. člen

Član ne poznata strokovne tajnosti, (razen poslovne tajnosti po kolektivni pogodbi)  ki je ne bi želela posredovati svojim kolegom ali sodelavcem.

13. člen

Vedenjski kodeks Društva kuharjev in slaščičarjev stopi v veljavo po obravnavi na IO društva in  s potrditvijo večine glasov in posreduje članom Društva.

14. člen

Kodeks se lahko dopolnjuje in nagrajuje s pravili na pobudo članov društva, članov IO Društva kuharjev in slaščičarjev, ki ga predloži v potrditev IO društva.

15. člen


Nespoštovanje dogovora pa ima za posledico disciplinsko odgovornost  člana in se ga kliče na odgovornost pred disciplinsko komisijo. Lahko izključi iz društva, prepove se mu uporabljati znake društva na delovnem mestu in na osebnih javnih nastopih.


Ljubljana, maj 2006

Naši partnerji