Gostinsko turistično zbor Slovenije
World association of chefs societies
Chefs of Slovenia

Statut

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list št. 60/95, 49/98 odločba US in 89/99)  je ustanovni zbor  Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije dne, 12. aprila 2006 sprejel naslednji

Statut Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije


I. Splošne določbe


1. člen

Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljni, nepridobitno združenje kuharjev in slaščičarjev, katerega cilj je uresničevanje strokovnega poslanstva in učinkovitega razvoja gostinstva in turizma v Republiki Sloveniji.

2. člen

Delovanje društva je skladno z določili Zakona o društvih.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

Člani društva so lahko vsi državljani Republike Slovenije in tujci,  ki so uspešno dokončali vzgojno-izobraževalni program za poklic kuhar, slaščičar in sorodne programe ter deluje na različnih področjih priprave hrane.

4. člen


Člani društva so pri svojem delu samostojni, spoštovati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih v imenu članstva sprejemajo in potrjujejo organi društva.

Naziv društva je: Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije
Sedež društva:  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.
Društvo deluje v območju Republike Slovenije in je član svetovne kuharske organizacije WACS

5. člen

Društvo ima svoj žig in zaščitni znak. Žig je pravokotne oblike, dolžine 5 cm in širine 2,5 cm. V zgornjem polju je sledeči napis v slovenskem jeziku: Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije, pod tem pa ime društva in sedež: Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Znak društva:6. člen

Društvo je pri svojem delu samostojno, lahko se povezuje ali včlanjuje v sorodne organizacije in zveze doma in v tujini.

7. člen

Delovanje društva je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem,
•    da so seje javne,
•    da so gradiva in sklepi dostopni vsem članom,
•    da društvo objavlja članke v strokovnih revijah in na spletni strani društva
•    da o svojem delovanju redno informira izvršni in nadzorni odbor Društva kuharjev in  
      slaščičarjev  
     
Za javnost dela društva je odgovoren predsednik društva.

II. Dejavnost društva


8. člen

Osnovni namen delovanja društva je:
•    izboljšanje in pospeševanje kakovosti storitev v dejavnosti gostinstva in turizma
•    gojenje in širitev pravega odnosa do zdrave prehrane pri vseh vejah kulinarike.
•    promocija poklica
•    delo z mladimi kuharji
•    povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini

Osnovna dejavnost društva pa je:
•    sprožanje pobud za uvajanje novih znanj na področju prehrane,
•    širitev znanj na področju ponudbe in postrežbe prehrane,
•    seznanjanje članov z veljavno zakonodajo panoge,
•    seznanjanje članov z novostmi na področju prehrambeno-živilske proizvodnje,
      proizvodnje inventarja, opreme in materialov,
•    sprožanje pobud za izvajanje tehnično-tehnoloških izboljšav v gostinstvu,
•    izvajanje nalog, ki jih člani društva opredelijo s sklepi organov društva in
•    izdajanje informativnih sporočil v skladu z veljavnimi predpisi.

Člani društva uresničujejo svoj namen združevanja z naslednjimi metodami:
•    s preverjanjem znanj na domačih in mednarodnih tekmovanjih in srečanjih,
•    z organizacija srečanj s predstavniki proizvajalcev živil in izdelovalcev gostinskega
      inventarja in opreme,
•    prenos strokovnega znanja preko usposabljanj in tekmovanja mladih
•    aktivno sodelovanje članov društva na domačih in mednarodnih tekmovanjih.

Člani društva bodo za doseganje svojih ciljev opravljali naloge po pridobitni dejavnosti:
•    s sodelovanjem na različnih kulinaričnih  prireditvah, nudenje strokovne pomoči za pripravo pravilnikov in sami realizaciji tekmovanja za dogovorjeno plačilo
•    z organizacijo seminarjev in strokovnih ekskurzij po vnaprej pripravljeni kalkulaciji stroškov
•    strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članov društva po določenih tema z razpisano kotizacijo na udeleženca


III. Članstvo

9. člen

Sekcijo sestavljajo naslednje kategorije članov:
•    redni člani,
•    častni člani in
•    izredni podporni člani - donator

Redni član društva postane državljan Republike Slovenije in tujci, ki je uspešno zaključil usposabljanje iz čl. 2  in, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštoval in izvajal določila statuta Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, izpolnjeval vse članske obveznosti ter uresničeval sklepe organov društva.

Za častnega člana društva je imenovana oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in pospeševanje kakovosti v dejavnosti turizma in gostinstva. Za častnega člana društva so lahko imenovani tudi zaslužni predstavniki živilske industrije in pridelovalci vin. Častni član je lahko tudi tuji državljan.
Pisni predlog za imenovanje častnega člana lahko pripravi izvršni odbor društva,  najmanj 10 članov društva,  kar zagotovijo s pisno vlogo in  osebnimi podpisi. Proglasitev pa se na svečan način izvrši na zboru društva, kjer se častnemu članu podeli modri trak z znakom Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.
Če je fizična oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice glasovanja  odločanja. V primeru, da je častni član redni član društva s plačano članarino mu pripadajo vse pravice rednega člana.

Izredni podporni član društva - donator, ki prispeva denarna ali materialna sredstva za delovanje društva in uresničevanje programskih smernic društva. O imenovanju donatorja društva sprejme sklep izvršni odbor društva, za tekoče leto, ozirom glede na podpisano pogodbo – trajanja let donatorstva.
Donator lahko sodeluje na organih društva, vendar nima pravice glasovanja.

O sprejemu donatorja odloči izvršni odbor najkasneje v 60 dneh od vložitve pristopne izjave. Izvršni odbor lahko odkloni sprejem donatorja, če meni, da bi  s svojim delovanjem škodil ugledu društva.

Če izvršni odbor odkloni sprejem donatorja v članstvo,  mora o tem izdati pisno obrazložitev s pravnim poukom o pravici ugovora. Če izvršni odbor odkloni sprejem v članstvo ali o sprejemu ne odloči v določenem roku, lahko donator v roku 30 dni vloži ugovor na nadzorni odbor društva.

Nadzorni odbor društva odloči o ugovoru na prvi redni seji. Odločitev, sprejeta na nadzornem odboru, je dokončna.


IV. Pravice in obveznosti članstva


10. člen

Pravice članstva so:
•    aktivna in pasivna volilna pravica v organe društva,
•    sodelovanje v organih in delovnih telesih društva,
•    dajanje pobud za delovanje društva,
•    pravica do sprejemanja nasvetov in informacij v okviru delovanja društva,
•    uporaba društvenih prostorov in inventarja v okviru dejavnosti društva in
•    udeleževanje na tekmovanjih in prireditvah doma in v tujini.

Obveznosti članstva so:
•    spoštovanje teh pravil in drugih splošnih aktov društva,
•    spoštovanje in izvajanje sklepov organov društva,
•    spoštovanje Vedenjskega kodeksa društva,
•    posredovanje informacij za obveščanje in delovanje članstva,
•    redno dopolnilno strokovno izobraževanje in usposabljanje ter prenos znanja in izkušenj
      na mlajše člane društva,
•    skrb za opremo, inventar in druga sredstva v lasti društva v smislu dobrega gospodarja,
•    nošenje uniforme in oznake po vedenjskem kodeksu društva,
•    vestno izvrševanje sklepov in nalog organov društva
•    redno plačevanje članarine.

Častni člani, izredni člani in sponzorji prisostvujejo zboru in prireditvam, ki jih društvo organizira za svoje člane, vendar nimajo pravic in obveznosti, v kolikor ta pravila ali drugi splošni akti društva izrecno ne določajo drugače.

V. Prenehanje članstva

11. člen


Članstvo v društvu je osebno in preneha:
•    s smrtjo,
•    s prostovoljnim izstopom, t.j. na lastno željo člana, ki društvu posreduje pisno izstopno
      izjavo,
•    s črtanjem iz registra članov, če član več kot leto dni ne sodeluje v delu društva,
•    ne plačuje članarine,
•    ko član grobo krši statut  društva  ali vedenjski kodeks.

12. člen


Sklep o prenehanju članstva v primerih iz prejšnjega člena sprejme izvršni odbor in podpiše predsednik društva, razen v primerih prve in druge alineje prejšnjega člena.

Na osnovi ugotovitve primera kršitve statuta ali vedenjskega kodeksa ali podane prijave odloča disciplinska komisija. Če komisija ugotovi kršitev in odgovornost člana izda sklep, s katerim članu izreče disciplinski ukrep:
•    opomin,
•    javni opomin,
•    izključitev iz članstva,

in ga poda  izvršilnemu odbora, ki posredovani sklep potrdi ali ovrže in  izroči članu društva.

Član ima pravico do vložitve ugovora na sklep izvršnega odbora oziroma disciplinske komisije o izreku ukrepa sklepa v roku 10 (desetih) dni nadzornemu odboru društva. Sklep nadzornega odbora se posreduje na zbor društva, kot najvišjemu organu društva in sprejeti sklep je dokončen.

Član iz društva izstopi prostovoljno, ko o tem poda pisno izjavo izvršnemu odboru.

Člana črta iz registra članstva izvršni odbor, ko po predhodnem opominu, več kot leto dni ne sodeluje v delu društva ali ne plačuje članarine.

VI. Organi in delovna telesa društva

13. člen

Organi društva so:
•    zbor društva,
•    izvršni odbor,
•    nadzorni odbor,
•    disciplinska komisija in
•    drugi organi, ki jih imenuje zbor društva.

14. člen

Zbor društva je najvišji organ in voli vse organe društva, predsednika društva, sekretarja  in blagajnika.

Zbor društva sestavljajo vsi člani društva s podpisano pristopno izjavo in plačano članarino.

Redni zbor društva se sestane najmanj enkrat letno.

Volilni zbor društva se skliče vsaka 4 (štiri) leta.

Izredni zbor po potrebi skliče predsednik na pobudo izvršnega odbora, na pobudo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva najkasneje v roku 30 dni po prejemu pisne pobude.

Če predsednik izvršnega odbora izrednega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim materialom.

Izredni zbor društva sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

Vabilo in gradivo za sejo rednega ali izrednega zbora društva morajo člani dobiti vsaj 10 (deset) dni pred napovedanim datumom zbora.

Zbor je sklepčen, če je na njem prisotnih več kot polovica članov društva. Če zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut. Po preteku tega časa zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 (deset) članov.

Vsak navzoči član ima en glas. Zbor sprejema sklepe z navadno večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen v primerih, ko zbor sklene drugače.

Volitve v organe društva so praviloma tajne, razen v primerih, ko zbor sklene drugače.

Zbor vodi predsednik društva (v njegovi odsotnosti podpredsednik), dokler zbor ne izvoli
delovnega predsedstva in članov drugih delovnih organov zbora.

O delu zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar, overijo pa člani verifikacije komisije. Iz zapisnika mora biti razviden potek zbora, kratki povzetki razprav, predlogi o katerih se glasuje in rezultati glasovanja.

15. člen


Zbor sklepa o:
•    dnevnem redu,
•    opravljenem delu društva v preteklem letu,
•    sprejemu statuta in kodeksa ter o njihovih spremembah in dopolnitvah,
•    smernicah in delovnem programu društva,
•    finančnem načrtu ter zaključnem računu društva,
•    voli člane izvršnega in nadzornega odbora, disciplinske komisije društva ter enega
•    pritožbah na sklepe izvršnega, nadzornega odbora ter disciplinske komisije društva,
•    dokončno odloča o izključitvi članov iz društva,
•    članstvu v sorodnih društvih in zvezah,
•    višini članarine,
•    drugih odločitvah in smernicah, pomembnih za delovanje društva.
•    o prenehanju delovanja društva

16. člen

Izvršni odbor društva je izvršilni organ društva.  Izvršni odbor šteje 13 (trinajst) članov in ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in 11 (enajst) članov. Predsednik, podpredsednik in člani izvršnega odbora so izvoljeni na zboru društva.
Mandat članov izvršnega odbora traja 4 (štiri) leta.

Izvršilni odbor ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva obdobju štirih let po programu in sklepih, sprejetih na zboru.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru.

Izvršni odbor je odgovoren za:
•    izvajanje letnega programa,
•    sklic zbora društva in pripravo poročila o delovanju društva,
•    pripravo in izvajanje finančnega načrta društva,
•    izvrševanje sklepov zbora društva,
•    sprejem in potrditev letne bilance stanja in uspeha in jo da v potrditev zboru društva,
•    sprejem novih članov in vodenje registra članov,
•    evidentiranje izstopov članov,
•    odločanje o izključitvi in črtanju članov iz registra članstva,
•    sklepanje o aktualnih temah s področja dela društva,
•    organizacijo in izvedbo oblik strokovnega delovanja društva,
•    imenovanje začasnih komisij društva,
•    upravljanje s premoženjem društva,
•    dajanje predlogov za častne člane,
•    dajanje predlogov za podelitev priznanj in nagrad,
•    spoštovanje in uresničevanje določil pravilnika in kodeksa društva in
•    izvajanje vseh drugih aktivnosti, skladnih s statutom, pravilnikom, kodeksom in dejavnostjo društva.

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot pol njegovih članov.

Izvršni odbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.

Sej izvršnega odbora se udeležujejo predsednik in člana nadzornega odbora, vendar nimajo glasovalne pravice.

Seje izvršnega odbora so javne.

O delu izvršnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik društva in zapisnikar.

Izvršni odbor je o svojem delu dolžan letno poročati zboru.

17. člen

Nadzorni odbor društva spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva, opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in je pristojen za obravnavanje kršitev statuta ter za reševanje sporov med člani.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.  
Mandat članov nadzornega odbora je 4 (štiri) leta.

18. člen

Zbor društva izvoli 3-člansko disciplinsko komisijo, ki obravnava kršitve in izreka ukrepe, po 12 členu statuta društva.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
Organi, ki jih izvoli zbor so za svoje delo odgovorni zboru. Voljeni člani organov so lahko odpoklicali s strani organa, ki jih je volil.
Mandat članov disciplinske komisije je 4 (štiri) leta.

Funkcija predsednika in članov nadzornega odbora ter predsednika in članov disciplinske komisije ni združljiva s funkcijami v drugih organih društva.

19. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami doma in v tujini, sklicuje in vodi seje izvršnega odbora društva in opravlja tekoče naloge društva, ki mu jih nalagajo organi društva. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom, pravilnikom in pravnim redom Republike Slovenije.

Predsednik je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru in zboru Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.

Izvoli ga zbor za dobo 4 (štirih) let.

Podpredsednik društva nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti, zastopa in predstavlja društvo po pooblastilo predsednika ter predsedniku pomaga pri njegovem delu.

Predsednik, podpredsednik in člani izvršnega odbora odgovarjajo društvu in tretjim osebam posamično ali solidarno za kršitve zakona o društvih, statuta društva in drugih pozitivnih predpisov.

20. člen


Sekretar društva opravlja strokovne in administrativne naloge društva, pomaga predsedniku in drugim organom društva pri uresničevanju načrtovanih nalog in pri pripravi gradiv ter vodi zapisnike sej organov društva.  Za svoje delo je odgovoren zboru društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije

Sekretarja voli zbor društva.

21. člen

Tajnik društva, izvoljen izmed članov IO, opravlja strokovne in administrativne naloge društva, pomaga sekretarju društva, pripravlja gradivo za seje in piše zapisnike, prevzema dodeljene naloge s strani predsednika društva.

22. člen

Delo v organih društva je brezplačno.

VII. Sredstva za delovanje društva

23. člen

Viri sredstev društva:
•    neposredno od članstva v obliki članarine,
•    iz naslova materialnih pravic društva,
•    s prispevki donatorjev,
•    z darili, volila,
•    z dotacijami in
•    javna sredstva
•    iz drugih virov.

24. člen


Društvo lahko ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršilnega odbora. Nepremični premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora društva.

25. člen

Če društvo pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

26. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor. Na rednem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Društvo vodi finančno poslovanje skladno s finančnimi pravilnikom, v katerem društvo opredeli način vodenja in izkazovanja podatkov.
Društvo ima transakcijski račun pri pooblaščeni finančni instituciji.

Finančne in materialne listine podpisuje in predsednik in sekretar društva, v njuni odsotnosti podpredsednik društva.
                        
27. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
O finančnem in materialnem poslovanju blagajnik poroča enkrat letno zboru, po potrebi tudi na zahtevo predsednika IO in NO.

Finančno poslovanje društva poteka prek transakcijskega računa Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije  št.

S premoženjem društva upravlja izvršni odbor društva.


VIII. Prenehanje delovanje društva

28. člen
              
Društvo preneha delovati po sklepu zbora društva, v primeru,  ko se število članov zmanjša na manj kot 10 (deset) članov, na podlagi odločbe pristojnega organa o prepovedi delovanja ali če prenehajo zakonski pogoji za obstoj.

V primeru prenehanja delovanja društva, vsa njena sredstva na podlagi sklepa zbora društva prevzame po poravnavi vseh obveznosti pravni naslednik po sklepu zbora društva.

VIII. Končne določbe

29. člen

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme zbor Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije

Spremembe in dopolnila tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut  sam.Ljubljana, 12. april 2006


Tomaž Vozelj,           
predsednik
Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije

Naši partnerji